Aktywizujemy osoby niepełnosprawne.

zaz@roznosprawni.pl+48 883 913 121

Menu

Realizacje

Oferta

Kontakt

O nas

Fundacja

Blog

Social media

Facebook

Google

Fundacja Różnosprawni 2023

Zobacz także

Blog -> 

Podmioty ekonomii społecznej są różnymi organizacjami i podmiotami gospodarczymi, które działają w ramach ekonomii społecznej. PES
Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) to wyodrębnione finansowo i organizacyjnie jednostki, które mają na celu zatrudnianie osób

Odwiedź nas ->

Twórz społeczność ZAZ razem z nami! Jesteśmy dostępni na Facebooku - tam również zapraszamy do kontaktu.

Odwiedź nas na Facebooku!

Warto zaznaczyć, że do podmiotów ekonomii społecznej zaliczamy organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i spółdzielnie pracy, przedsiębiorstwa społeczne czy jednostki reintegracyjne, takie jak ZAZ Różnosprawni, który realizując szeroki zakres usług, aktywizuje społecznie i zawodowo osoby narażone na marginalizację społeczną.

 

Jako, że PES koncentruje się na potrzebach ludzi, wśród obszarów ich działań można wyróżnić te, które koncentrują się na świadczeniu usług społecznych, działalności gospodarczej czy po prostu w obrębie działalności pożytku publicznego. W ramach usług społecznych, PES angażuje się w organizację różnorodnych programów i projektów mających na celu wsparcie osób potrzebujących lub poprzez odpowiadanie na indywidualne potrzeby każdej osoby. Przykładem takich działań mogą być ośrodki wsparcia, opieka wytchnieniowa lub pobudzanie aktywności obywatelskiej czy ochrona środowiska.

 

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej PES dbają o potrzeby jednostkowe, ale również biorą pod uwagę analizę rynku, aby dostosować swoje usługi do aktualnych trendów i zapotrzebowania społeczności lokalnej. Przez to, podmioty ekonomii społecznej są w stanie konkurować z tradycyjnymi przedsiębiorstwami i przyciągać klientów, a także realizować usługi na wysokim poziomie. W rezultacie przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego, bo nie tylko tworzą nowe miejsca pracy, ale również wpływają na swoje otoczenie i mogą reagować na zmieniające się potrzeby społeczne.

W jakich obszarach działają PES?

Współpraca między podmiotami ekonomii społecznej a podmiotami komercyjnymi przynosi korzyści obu stronom. Podmioty ekonomii społecznej czerpią korzyści ze zwiększonego zatrudnienia, rozwoju umiejętności pracowników oraz większego dostępu do rynku czy finansowania, podczas gdy dla podmiotów komercyjnych współpraca z podmiotami ekonomii społecznej stanowi okazję do wypełnienia społecznej odpowiedzialności biznesu, wzmocnienia reputacji marki czy dotarcia do nowych klientów.

 

Łącząc siły, podmioty ekonomii społecznej i podmioty komercyjne mogą stworzyć całkiem nową relację, która sprzyja wzrostowi gospodarczemu, jednocześnie stawiając czoła wyzwaniom społecznym. Współpraca ta umożliwia wymianę wiedzy, zasobów i sieci, prowadząc do tworzenia zrównoważonych rozwiązań, które przynoszą korzyści społeczności.

 

Co więcej, wykorzystując nawzajem swoje mocne strony i wiedzę, obie strony mogą napędzać innowacje społeczne i przyczyniać się do zmian nie tylko lokalnych. Wspólnie mogą promować różnosprawność i zrównoważony rozwój środowiska. W erze, w której od przedsiębiorstw coraz częściej oczekuje się pozytywnego wpływu na społeczeństwo, współpraca między podmiotami ekonomii społecznej a podmiotami komercyjnymi staje się niezbędna dla długoterminowego sukcesu i lepszej przyszłości dla nas wszystkich.

Relacja między PES, a biznesem.

Ekonomia społeczna może w pełni budować powiązania z sektorem prywatnym, publicznym czy pozarządowym. Zważywszy na to, że często stanowi ona podmiot, który odciąża państwo, poprzez tworzenie miejsc pracy, czy jest konkurencją na rynku, jako podmiot oferujący atrakcyjne ceny ze względu na specyfikę swego działania, tj. podmiotu, który nie jest głównie nastawiony na zysk.

 

Pomimo korzyści, podmioty ekonomii społecznej w dalszym ciągu są wykluczane ze sfery biznesowej oraz nie są traktowane jako partnerzy, którzy wspólnie mogą tworzyć innowacyjne rozwiązania i przyczyniać się do rozwoju społeczno-gospodarczego. Powodem jest brak systemowych rozwiązań, które zachęcałyby do współprac oraz przekonanie, że tego typu podmioty nie posiadają niezbędnych umiejętności, którymi mogą pochwalić się na rynku.

 

Oczywiście, każdy PES funkcjonuje inaczej, ale tylko wzmacnianie nurtu ekonomii społecznej pozwoli na przełamanie tych barier, uwolnienie potencjału innowacyjnego oraz zwiększenie konkurencyjności. Zwłaszcza, że współpraca z podmiotami ekonomii społecznej pozwala na dostęp do specjalistycznych usług czy unikalnych produktów. To także szansa na budowanie wizerunku swojego przedsiębiorstwa, jako firmy społecznie odpowiedzialnej czy zmniejszenie wpłat na PFRON. Warto pamiętać, że współpraca z sektorem ekonomii społecznej jest lepiej postrzegana w lokalnej społeczności, a także buduje długofalowe więzi partnerskie.

 

Mając na uwadze korzyści społeczne, warto pamiętać, że mimo iż PES nastawiony jest na współpracę i działanie, tak aby spełnić cele społeczne, nie obcy jest mu charakter biznesowy. Dlatego często w ramach działalności rynkowej opiera się na budowaniu relacji i docieraniu do potencjalnych klientów, dbaniu o rozwój wewnętrzny i zewnętrzny działalności czy chętnie eksponuje i promuje swoje usługi, budując świadomość marki lub opierając się na celach marketingowych w celu jej monitorowania.

O współpracy z ekonomią społeczną.

Czym jest PES?

Podmioty ekonomii społecznej są różnymi organizacjami i podmiotami gospodarczymi, które działają w ramach ekonomii społecznej. PES ma na celu integrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale również tworzenie miejsc pracy, świadczenie usług oraz dbanie o rozwój lokalny.

 

Mimo, że podmioty ekonomii społecznej obejmują różne formy, to w dalszym ciągu pozostają na pograniczu sektora przedsiębiorczości oraz sektora organizacji pozarządowych niedziałających głównie w celu maksymalizacji zysku. Oznacza to, że podmioty te realizują cele społeczne, ale nie obce są im cele ekonomiczne. Nawet jeżeli angażują się w działania, które przynoszą korzyści ich członkom i szerszej społeczności, skutecznie mogą łączyć swój zakres usług z biznesem.

 

W Polsce istnieje wiele podmiotów ekonomii społecznej, a ich liczba stale rośnie. W 2019 roku liczba podmiotów ekonomii społecznej wynosiła 91,4 tysiąca, z czego większość stanowiły organizacje pozarządowe. (źródło: gov.pl)

<- Blog 

06 lipca 2023

O współpracy z podmiotami ekonomii społecznej

Edukujemy i wspieramy działania społeczne.

fundacja@roznosprawni.pl+48 883 913 121

Menu

Projekty

Blog

ZAZ

O nas

Fundacja

Misja

Kontakt

Social media

Facebook

Instagram

Google

Fundacja Różnosprawni 2023