Aktywizujemy osoby niepełnosprawne.

zaz@roznosprawni.pl+48 883 913 121

Menu

Realizacje

Oferta

Kontakt

O nas

Fundacja

Blog

Social media

Facebook

Google

Fundacja Różnosprawni 2023

Zobacz także

Blog -> 

Podmioty ekonomii społecznej są różnymi organizacjami i podmiotami gospodarczymi, które działają w ramach ekonomii społecznej. PES
Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) to wyodrębnione finansowo i organizacyjnie jednostki, które mają na celu zatrudnianie osób

Odwiedź nas ->

Twórz społeczność ZAZ razem z nami! Jesteśmy dostępni na Facebooku - tam również zapraszamy do kontaktu.

Odwiedź nas na Facebooku!

Wspierając osoby niepełnosprawne w zdobywaniu nowych umiejętności i rozwijaniu swojego potencjału, dajemy im szansę na samodzielne funkcjonowanie, dbamy o ich upodmiotowienie i niezależność finansową. Pokazujemy także, że niepełnosprawność nie wyklucza z "normalnego" życia, a osoby niepełnosprawne mogą w pełni cieszyć się aktywnym życiem społecznym i zawodowym. Przekłada się to na zmniejszenie dystansu pomiędzy społeczeństwem, a społecznością osób niepełnosprawnych, który często buduje obraz osób niepełnosprawnych w sposób negatywny i powoduje, że są one postrzegane, jako osoby niezdolne do pracy.

 

Wspierając integrację osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywność zawodową, zapewniamy im miejsca pracy, dając szansę na zdobycie doświadczenia, nowych umiejętności oraz rozwijanie swojej kariery. Dzięki temu, osoby niepełnosprawne łagodniej i zdecydowanie łatwiej mogą przejść na otwarty rynek pracy oraz wymagają mniej obowiązku, jakim jest ich wdrożenie i nabycie kompetencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 

ZAZ, który realizuje szereg usług i dba o różne programy szkoleniowe czy integracyjne staje się miejscem, gdzie niepełnosprawny pracownik może znaleźć swoje miejsce i czuć się doceniony za swój wkład. Poprzez zaangażowanie w projekty społeczne oraz wsparcie lokalnej społeczności jest podmiotem odpowiedzialnym, a jego działania przyczyniają się do wzmocnienia sektora pozarządowego i jego zdolności do realizacji celów społecznych.

Jakie są cele takich zakładów?

ZAZ łączy w sobie w sobie cele społeczne i ekonomiczne, co sprawia że nie tylko dba o zwiększenie świadomości społecznej na temat problemów osób niepełnosprawnych, ale również świadcząc swoje usługi może stanowić społecznie odpowiedzialną konkurencję na rynku, która buduje pozytywny wizerunek firm, dzięki czemu zyskują one większe zaufanie klientów i partnerów biznesowych. Zyskując przy okazji wysoką jakość usług czy mniejsze wpłaty na PFRON.

 

Przyjazne środowisko dla osób niepełnosprawnych to nie tylko dostępność architektoniczna, ale również wsparcie w zakresie zatrudnienia. Firmy, które angażują się w tworzenie takiego środowiska, nie tylko dają szansę osobom niepełnosprawnym na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym, ale także przyczyniają się do rozwoju całej społeczności. Przyjazne miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych są często bardziej otwarte na innowacje i kreatywność, ponieważ różnorodne perspektywy przynoszą nowe pomysły i rozwiązania.

 

Osoby niepełnosprawne, które mają możliwość pracować w takich miejscach, często wykazują się ogromnym zaangażowaniem i determinacją, co przekłada się na lepsze wyniki i efektywność. Ponadto, firmy przyjazne dla osób niepełnosprawnych często inwestują w dostosowanie swojej infrastruktury i technologii, co przyczynia się do poprawy warunków pracy dla wszystkich pracowników. To z kolei prowadzi do większej satysfakcji z pracy i większego zaangażowania całego zespołu. W rezultacie, firmy te stają się bardziej konkurencyjne na rynku, a ich reputacja wzrasta jako odpowiedzialnego pracodawców.

O wzroście świadomości społecznej.

Zakłady Aktywności Zawodowej są podmiotami ekonomii społecznej, a więc łączą podejście biznesowe z integracją społeczną. Oznacza to, że firmy, które współpracują z placówkami typu ZAZ mają możliwość wykonywania zadań biznesowych, jednocześnie dając szansę osobom niepełnosprawnym na zatrudnienie i rozwijanie swoich umiejętności.

 

Firmy, które zlecają swoje usługi podmiotom typu ZAZ zyskują nie tylko profesjonalne wykonanie zadań, ale również mają okazję do wspierania społeczności lokalnej poprzez angażowanie osób niepełnosprawnych. W ten sposób tworzą pozytywny wizerunek firmy, która dba o różnorodność i równość szans na rynku pracy. Korzystanie z usług ZAZ pozwala firmom osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, ponieważ przyczyniają się do redukcji nierówności społecznych i ekonomicznych. Działalność ZAZ jest także istotnym czynnikiem w budowaniu społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego, które docenia różnorodność jednostek i ich wkład w rozwój gospodarczy.

Pozytywny wpływ ZAZ na rozwój ekonomiczny i społeczny.

Czym jest ZAZ?

Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) to wyodrębnione finansowo i organizacyjnie jednostki, które mają na celu zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie ich do życia w otwartym środowisku . ZAZ są ważnym elementem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, zapewniając im możliwość aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie. Działają one na zasadzie integracji społecznej, umożliwiając osobom niepełnosprawnym rozwijanie swoich umiejętności zawodowych i społecznych.

 

Nasz ZAZ Różnosprawni stawia sobie za cel przekształcenie niepełnosprawności w siłę i potencjał pokazując, że różnosprawny i różnorodny zespół może być motorem do realizacji fachowych i profesjonalnych usług, które spełnią oczekiwania oraz zmienią podejście do osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Niepełnosprawność nie oznacza niezdolności do nabywania nowych umiejętności czy chęci do samorozwoju i bycia aktywną częścią społeczności.

 

Dodatkowo, ZAZ angażuje się w projekty społeczne i charytatywne, wspierając lokalną społeczność oraz promując wartości takie jak solidarność i empatia. Dzięki temu, Zakłady Aktywności Zawodowej przyczyniają się do tworzenia bardziej zrównoważonego społeczeństwa, w którym 

<- Blog 

05 czerwca 2023

Czym są Zakłady Aktywności Zawodowej?

Edukujemy i wspieramy działania społeczne.

fundacja@roznosprawni.pl+48 883 913 121

Menu

Projekty

Blog

ZAZ

O nas

Fundacja

Misja

Kontakt

Social media

Facebook

Instagram

Google

Fundacja Różnosprawni 2023